Stadgar

STADGAR FÖR KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING

Antagna vid ordinarie årsmöte 2008-01-28

 § 1    Föreningens namn
Karlstads Humanistiska Förening är en lokalförening inom Svenska Humanistiska Förbundet med den uppgift och de
åligganden, som enligt detta förbunds stadgar tillkommer dess lokalföreningar.
§ 2    Föreningens syfte
Karlstads Humanistiska Förening har till syfte att:
–  genom föreläsningar, diskussioner och andra arrangemang befordra medlemmarnas insikter och intressen i de
humanistiska vetenskaperna.
–  informera medlemmarna om intressanta humanistiska föreläsningar, som anordnas i Karlstad med omnejd av andra arrangörer.
– genom offentliga föreläsningar och andra arrangemang stimulera allmänhetens intresse för humanistiska ämnen.
–  genom samarbete med institutioner och föreningar som arbetar inom det humanistiska området i Karlstad öka intresset för
humaniora.
Detta kan ske t ex genom samarrangemang.
Antalet föreläsningar bör vara minst fyra under verksamhetsåret, varav minst två med föreläsare utifrån. Minst en föreläsning
årligen bör behandla ett klassiskt ämne.
§ 3    Medlemskap
         Medlemskap erhåller den som anmäler sitt intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
§ 4    Hedersledamöter
På förslag av styrelsen må föreningen till hedersledamöter kalla personer, som särskilt gagnat densamma.
Hedersledamot är befriad från att betala årsavgift.
§ 5    Årsavgift
Årsavgiften fastställs av årsmötet. Familjemedlem betalar särskild avgift.
§ 6    Skrifter
Rätt att erhålla de av Svenska Humanistiska Förbundet utgivna skrifterna äger medlem, som erlagt hel årsavgift.
§ 7    Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
Bokslut skall vara klart senast den 1 februari.
Revisionsberättelse skall vara klar senast den 15 februari.
§ 8    Årsmötesärenden
Föreningen håller årsmöte under perioden 1 februari-15 mars. Kallelse och handlingar utsändes senast två veckor i förväg antingen
digitalt eller per post.
Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om ej annat av dessa stadgar framgår. Varje närvarande medlem äger en röst;
vid lika röstetal avgör lotten.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
– öppnande
– val av ordförande och sekreterare för mötet
– val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
– fråga om stadgeenlig kallelse
– styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
– revisionsberättelsen
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
– fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem för verksamhetsåret
– val av styrelse
– val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte
– val av valberedning på tre personer, varav en sammankallande, för tiden fram till nästa
årsmöte
– övriga frågor
§ 9    Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls, när styrelsen så finner angeläget, eller när revisorerna eller minst tjugo medlemmar, med angivande av skäl skriftligen,
framför önskemål därom.
I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för årsmöte.
§ 10  Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga
ledamöter.
Styrelsen kan om så bedöms lämpligt adjungera personer för olika arbetsuppgifter.
Styrelseledamöterna väljs var för sig på årsmötet, för en tid av två år, på så sätt att ord-föranden, sekreteraren och en övrig ledamot väljs det ena året,
vice ordföranden, skattmästaren och två övriga ledamöter, det andra året.
Styrelsen får inte fatta beslut om inte fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen samman-träder på ordförandens kallelse. Protokoll justeras av ordföranden.
§ 11  Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på årsmötet och under förutsättning att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är om
beslutet ense.
§ 12  Upplösning
Föreningen kan inte upplösas, med mindre än beslut därom fattas, vid två på varandra följande årsmöten. För beslutet giltighet fordras tvåtredjedels
majoritet av de närvarande medlemmarna. Upplöses föreningen, skall dess arkiv överlämnas till Folkrörelsernas Arkiv. Beslut om upplösning skall
innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar för ändamål, som överensstämmer med föreningens syfte.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s