Årsmöte 2014

KALLELSE till ordinarie årsmöte

måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.30

Lokal: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1

Omedelbart efter årsmötet föreläser vår ordförande Kjell Fredriksson
om
”Året1913 – i Karlstad, Sverige, världen”

Smörgås och kaffe/te 40 kr. Ett glas vin rött/vitt 40 kr. Öl 40 kr, Loka/lättöl 10 kr.

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:

1.Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om stadgeenlig kallelse
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 inkl bokslut
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2014
9. Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och
aktiv studerande för 2015
10. Val av styrelseledamöter: ordförande för ett år, övriga för två år
11. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val för ett år av valberedning på tre personer
13. Riksförbundsfrågor
14. Stadgefråga
15. Övriga frågor
16. Avslutning

Kommentar till föredragningslistan
4. Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid,
nämligen den 23 januari. Övriga har kallats per brev den 24 januari.
5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 bifogas.
6. Revisionsberättelse föredras vid årsmötet.
8. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 bifogas.
9. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2015 blir 150 kr för enskild
medlem och 200 kr för familj.
För aktiv studerande under 25 år halv avgift (oförändrat).
10. Peter Lindner har avböjt omval och Monica Sjögren Nordgren har
begärt att få sluta.
Valberedningen föreslår till ordförande Kjell Fredriksson på ett år,
till övriga ledamöter på två år föreslås Carlgöran Holm,
Stina Lundström (omval) 
och XX (nyval).
Till ledamot för ett år (fyllnadsval) föreslås XX.
Thomas Blom och Fredrik Holm är valda t.o.m. 2014.
11. Valberedningen föreslår omval av revisorerna Per Bredberg och
Jan-Olof Seveborg och som revisorssuppleant Lars Wallin.
12. Valberedningen har bestått av Mona Lindner(sammankallande),
Ulla Rydberg och Gunnar Lindberg.
13. Styrelsen föreslår att ordföranden representerar vår förening vid
riksförbundets årsmöte i Stockholm den 1 mars 2014.
14. Stadgarna föreslås ändras så att mom. om årsavgift i §9 får följande lydelse:
”Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem för nästföljande verksamhetsår”

__________________________________________________

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING
STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JANUARI 2013 – 31 DECEMBER 2013

1. Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande Kjell Fredriksson
Vice ordförande Thomas Blom
Skattmästare Fredrik Holm
Sekreterare Carlgöran Holm
Övriga ledamöter Peter Lindner, Stina Lundström,
Monica Sjögren Nordgren

Revisorer har under året varit Per Bredberg och Jan-Olof Seveborg
med Lars Wallin som suppleant.

Valberedningen har under året bestått av
Mona Lindner (sammankallande), Ulla Rydberg och Gunnar Lindberg.

2. Föreläsningar
Följande program har hållits under verksamhetsåret:
18 februari Thomas Blom: Framtidens turism
13 mars Eva Fredriksson: Hedvig Elisabeth Charlotta:
hertiginna av Södermanland, drottning av Sverige och Norge.
16 sept. Per Wirtén: Herbert Tingsten
23 okt. Geijerafton med Henrik Flemberg, Kjell Fredriksson
och Lennart Behrendtz
26 nov. Hans Lödén och Fredrik Holm: Sydafrika efter Mandela

Samtliga föreläsningar har varit välbesökta, 25- 40 åhörare.
Föreläsningarna i Sverige Amerika 
Centret har avslutats med
eftersits i trevliga former. Per Wirténs föreläsning hölls i Tingvalla-
gymnasiet.
Den 13 april arrangerade vår förening tillsammans med Värmlands
Museum och Nätverket Karlstads 1900-talshistoria den fjärde
Karlstadsdagen på Värmlands Museum.
Det var fyra föreläsningar och bokbord, där ett tiotal föreningar och
arkiv sålde Karlstadsböcker och informerade
om sin verksamhet.
”Behöver vi en ny Karlstadshistoria?” var ämnet för
Kjell Fredrikssons före
drag.  

Vi har inte haft någon egen föreläsning i anslutning till museets stora
utställning
1001 inventions.
I stället har vi subventionerat inträdet på tre föreläsningar, nämligen
– Sufism – islamsk mystik. Professor Mohammad Fazlhashemi,
Uppsala universitet
– Brobyggarna – muslimsk vetenskap och teknik.
Professor em. Bo Sundin, Umeå universitet
– Religion, konst och kultur: några exempel i islamsk historia.
Professor em. Gudmar Aneer, 
Dalarnas högskola.

Subventionen (50 kr) har utnyttjats 22 gånger.

3.  Lokalfrågan

Vår föreläsningslokal Svenska Migrationscentrets
(f.d. Sverige Amerika Centret) stora sal fungerar  bra och har ett
utmärkt  läge.
Vi hoppas att vi nu funnit en föreläsningslokal,
som vi kan ha glädje av framöver.
   

4.  Medlemsantalet

Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 150 fullbetalande
+  33 familjemedlemmar. 

5. Medlemsinformation

Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna får en god information om
vad som sker i Karlstad.
Det gäller naturligtvis våra egna föreläsningar och andra för humanister
intressanta program  med andra arrangörer. Det är också viktigt att
medlemmar
som inte aktivt deltar i föreläsningsverksamheten får veta
vad som sker inom  vår förening. Styrelsen har därför givit ut flera
medlemsblad/medlemsbrev under verksamhetsåret och ett flertal
gruppmail om aktuella föreläsningar.
Under året har arbetet intensifierats att få e-postadresser till våra
medlemmar så att medlemsblad och information om aktuella föreläsningar
i Karlstad kan skickas digitalt. Vid verksamhetsårets slut har vi cirka 140
av våra medlemmar registrerade i vårt gruppmailsregister.

6. Hemsidan

Under året har vi fortsatt arbetet med vår egen hemsida
www.humanistiska.wordpress.com, som lades ut till medlemmarna 2010.
Birgitta Nordström svarar för att sidan hålls aktuell. 

7. Ekonomi

Under året har vi kunnat njuta frukterna av det arbete som kassören
gjorde – vi har nu åter ett fungerande medlemsregister och
ekonomiskt system.

Årets resultat är ett underskott på 223 på en omslutning av 31 543 kr.
Vid utgången av 2013 är det egna kapitalet  11 084 kr.
I övrigt hänvisas till separat bokslut.

Av medlemsavgiften går knappt halva beloppet till förbundet, vilket å
andra sidan inbegriper den årsbok, som i bokhandeln kostar nästan 300 kr.
Föreningen har hittills haft mycket små
kostnader för sina föreläsare,
som i regel hämtats från närmiljön. Om verksamheten ska utvecklas med
föreläsare från andra orter och med anspråk på arvode, kommer
föreningen att behöva söka ett samarbete med andra aktörer.
Diskussioner om detta har förts inom styrelsen.

8. Riksförbundet

Karlstads Humanistiska Förening representerades vid riksförbundets
årsmöte den 2 mars 2013  i Stockholm av ordföranden Kjell Fredriksson. 

9. Årsboken 2013

Årets medlemsbok, Musiken som tidsspegel- 12 essäer om musiken kring
sekelskiftet 1900 
är skriven av professor Jan Ling.
Han relaterar musiken till en spännande period, när Europa förändras och
nya uttryckssätt skapas inom konst, filosofi, vetenskap – och musik.

10. Deltagande i Värmländsk Bokmässa

Vår förening deltog i år för sjunde gången i Värmländsk Bokmässa,
i år på Karlstad CCC den 1-2 november. Vårt mässdeltagande blev en stor succé.
Vi fick 8 nya medlemmar,
sålde gamla årsböcker för 710 kr och delade ut
42 årsböcker. Många mässbesökare tog vår rekryteringsfolder.
Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet för både medlemmar
och mässbesökare.

11.   Tack

Karlstads Humanistiska Förening tackar Karlstads kommun och
Svenska humanistiska
förbundet för ekonomiskt bidrag under året.
Vi tackar Sverige Amerika Centret,  Geijersamfundet, Tingvalla-
gymnasiet och Värmlands Museum för fint samarbete  vid våra program.
Våra föreläsare tackar vi för att de så positivt ställt upp för oss.
Till sist tackar vi våra medlemmar för stöd och uppmuntran.

STYRELSEN

_______________________________________________

Förslag till verksamhetsplan för 2014

Medlemsutvecklingen de senaste åren

(medlemmar + familjemedlemmar):

2001 189 149 + 40
2003 199 155 + 44
2004 199 155 + 44
2005 226 181+45
2006 211 169 + 42
2007 187 151 + 36
2008 163 130 + 33
2009 185 150 + 35
2010 190 160 + 30
2011 190 (skattad siffra) 160 + 30
2012 182 150+ 32
2013 183 150+33

Målsättningen för år 2014 kan sammanfattas på följande koncentrerade sätt:

1.  fortsatt varierat programutbud.
2. en föreläsning bör om möjligt kopplas till årsboken
3. f
ortsatt arbete med att rekrytera nya medlemmar
4, distribuera årsboken till dem som inte själva hämtar ut den
5.
även om vi är nöjda med föreläsningslokalen i Svenska
Migrationscentret, bör vi arbeta vidare med att finna en
mindre lokal, där vi kan ordna servering i egen regi och
en större lokal för mer publikdragande föreläsningar
6.
ytterligare förbättra informationen på hemsidan och
kontakterna med universitetet
7. fortsätta arbetet att informera de medlemmar som har
e-postadress om  vår verksamhet och om andra intressanta
föreläsningar i Karlstad
8. deltaga i Värmländsk Bokmässa hösten 2014
9. genomföra projektet ”Vad är bildning?”

_______________________________________________

Resultat- och balansräkning 2013 samt budget 2014

 

Resultaträkning Utfall 2013 Budget 2014
Bidrag 1900 1900
Medlemsavgifter 25050 25500
Försäljning 4370 5000
SUMMA INTÄKTER 31320 32400
Lokalhyra -4100 -5600
Gåvor -4720 -3000
Årsbok -10500 -11200
Förtäring -4825 -5000
Porto -1260 -1300
Resor -2192 -2200
Övrigt -2800 -2800
Bankavgifter -1146 -1200
SUMMA KOSTNADER -31543 -32300
NETTORESULTAT -223 100
Balansräkning 13-01-01 13-12-31 31 dec 2014
Kassa 0 0 0
Plusgiro 14057 11084 11184
SUMMA TILLGÅNGAR 14057 11084 11184
Skulder 2750 0 0
Eget kapital 11307 11307 100
Årets över/underskott -223 100
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14057 11084 11184

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s