Årsmöte 2015

KALLELSE till ordinarie årsmöte
torsdagen den 12 februari 2015 kl. 18.30
Lokal: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1


Omedelbart efter årsmötet
föreläser Linda Strand Lundberg,
ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning,
om vetenskap och pseudovetenskap under rubriken
”Bland kvacksalvare och nättroll”

Smörgås och kaffe/te 50 kr

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:
1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om stadgeenlig kallelse
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 inkl. bokslut
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2015
9. Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och aktiv studerande för 2016
10. Val av styrelseledamöter: ordförande för ett år, tre för två år
11. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val för ett år av valberedning på tre personer
13. Riksförbundsfrågor
14. Övriga frågor
15. Avslutning

Kommentar till föredragningslistan
4. Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid, nämligen den 21 januari.
Övriga har kallats per brev den 22 januari.
5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 bifogas.
6. Revisionsberättelse föredras vid årsmötet.
8. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 bifogas.
9. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2016 blir 150 kr för enskild medlem
och 200 kr för familj. För aktiv studerande under 25 år halv avgift (oförändrat).
10. Valberedningen föreslår till ordförande Kjell Fredriksson, ett år,
till övriga ledamöter på två år föreslås Fredrik Holm (omval),Thomas Blom (omval )
och Mona Lindner (omval). Carlgöran Holm, Stina Lundström och Ulla Rydberg är valda t.o.m. 2015.
11. Valberedningen föreslår omval av revisorerna Per Bredberg och
Jan-Olof Seveborg  och som revisorssuppleant Lars Wallin.
12. Valberedningen har bestått av Martin Edman och Torbjörn Eriksson.
13. Styrelsen föreslår att ordföranden representerar vår förening
vid riksförbundets årsmöte i Skara den 28 februari 2015.

______________________________________________________

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING
STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JANUARI 2014 – 31 DECEMBER 2014

1. Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande Kjell Fredriksson
Vice ordförande Thomas Blom
Skattmästare Fredrik Holm
Sekreterare Carlgöran Holm
Övriga ledamöter Mona Lindner Stina Lundström och Ulla Rydberg
Revisorer har under året varit Per Bredberg och
Jan-Olof Seveborg  med Lars Wallin som suppleant.
Valberedningen har under året bestått av Martin Edman och
Torbjörn Eriksson.

2. Föreläsningar
Följande program har hållits under verksamhetsåret:
17 feb. Kjell Fredriksson, Året 1913 – Karlstad, Sverige och världen
15 nov. Kjell Fredriksson, Året 1914 – i världen, Sverige och Karlstad
27 nov. Henrik Barkman, Barriärer och broar till hållbar konsumtion
15 dec. Kjell Fredriksson och Kristin Mikalsen, Fred i 200 år – speciellt
norsk och svensk historia 1812-1814
29 dec. Kjell Fredriksson, 1914 – i världen, Sverige och Karlstad

Samtliga föreläsningar har varit välbesökta.
Föreläsningarna den 15 november och 29 december
var ett samarrangemang med Värmlands Museum.
De drog en ovanligt stor publik, 90 resp. 73
åhörare.
Föreläsningen den 29 december var ett intressant experiment
– visst är det möjligt att
anordna föreläsningar mellan jul och nyår!
Föreläsningen den 15 december var ett samarrangemang med
Svenska Migrationscentret
och Föreningen Norden Karlstad-Hammarö.
Vi hade glädjen att Maria Hollander, nyutnämnd
norsk generalkonsul,
deltog och berättade om vilka arbetsuppgifter denna post innebär.
Kjell Fredriksson höll den 11 november sitt föredrag om 1914 i
Kristinehamns Humanistiska
Förening (dock utan något
lokalhistoriskt avsnitt).
Föreläsningarna i Svenska Migrationscentret har avslutats med
eftersits i trevliga former.

3. Lokalfrågan
Vår föreläsningslokal Svenska Migrationscentrets stora sal fungerar bra
och har ett utmärkt läge.

4. Medlemsantalet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 150 fullbetalande
+ 33 familjemedlemmar.

5. Medlemsinformation
Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna får en god information om
vad som sker i Karlstad.
Det gäller naturligtvis våra egna föreläsningar och andra för humanister
intressanta program 
med andra arrangörer.
Det är också viktigt att medlemmar som inte aktivt deltar i föreläsnings-
verksamheten får veta vad som sker inom vår förening.
Styrelsen har därför givit ut flera  medlemsbrev/gruppmail under
verksamhetsåret om aktuella föreläsningar.
Under året har arbetet intensifierats att få e-postadresser till våra
medlemmar så att medlemsblad 
och information om aktuella
föreläsningar i Karlstad kan skickas digitalt .
Vid verksamhetsårets slut har vi cirka 140 av våra medlemmar
registrerade i vårt gruppmailsregister.

6. Hemsidan
Under året har vi fortsatt arbetet med vår egen hemsida
www.humanistiska.wordpress.com,
som lades ut till medlemmarna 2010.
Birgitta Nordström svarar för att sidan hålls aktuell.

7. Ekonomi
Årets resultat är ett överskott på 5 700 kr.
Vid utgången av 2014 är det egna kapitalet 16 784 kr.
I övrigt hänvisas till separat bokslut.
Av medlemsavgiften går knappt halva beloppet till förbundet,
vilket å andra sidan inbegriper  den årsbok, som i bokhandeln
kostar nästan 300 kr. Föreningen har hittills haft mycket små
kostnader för sina föreläsare, som i regel hämtats från närmiljön.
Om verksamheten ska  utvecklas med föreläsare från andra orter
och med anspråk på arvode, kommer föreningen
att behöva söka
ett samarbete med andra aktörer.
Diskussioner om detta har förts inom styrelsen.

8. Riksförbundet
Karlstads Humanistiska Förening representerades vid riksförbundets
årsmöte den 1 mars 2014 i Stockholm av ordföranden Kjell Fredriksson.

9. Årsboken 2014
Årets medlemsbok, Svindleriets ädla konst. En idébiografi över Joseph Roth,
är författad av Anders Björnsson, tidigare i tio år ordförande i Svenska
Humanistiska Förbundet. Vem var då Joseph Roth? Han var österrikisk
författare och journalist, född 1894, död som
flykting i Paris 1939.
Han verkade som journalist i Wien och Berlin.
Som vänsterliberal och jude lämnade han Tyskland 1933.
Hans mest kända roman är
Radetzkymarschen (1932),
en klassisk skildring av habsburgmonarkins sista år.
Det är en bred familjeroman, som spänner över tre generationer.
Jolo skrev en gång att han ansåg
Radetzkymarschen
var den bästa historiska romanen.

10. Deltagande i Värmländsk Bokmässa
Vår förening deltog i år för åttonde gången i Värmländsk Bokmässa, i år på
Karlstad CCC den 1-2 november. Vårt mässdeltagande blev framgångsikt.
Vi fick 6 nya medlemmar, 
sålde gamla årsböcker för 540 kr och delade
ut 36 årsböcker.
Vi kunde aktivera några passiva medlemmar så att 8 medlemmar
betalade sin medlemsavgift 2014 kontant.
3 medlemmar begärde sitt utträde.
Många mässbesökare tog vår rekryteringsfolder.
Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet för både medlemmar och
mässbesökare.

11. Tack
Karlstads Humanistiska Förening tackar Karlstads kommun och Svenska
Humanistiska Förbundet för ekonomiskt bidrag under året.
Vi tackar Svenska Migrationscentret, Föreningen Norden i Karlstad-Hammarö
och Värmlands Museum för fint samarbete vid våra program.
Våra föreläsare tackar vi för att de så positivt ställt upp för oss.
Till sist tackar vi våra medlemmar för stöd och uppmuntran.

STYRELSEN

__________________________________________________

Förslag till verksamhetsplan för 2015

Medlemsutvecklingen de senaste åren
(medlemmar + familjemedlemmar):

2001-2002 149 + 40 189

2003 155 + 44 199

2004 155 + 44 199

2005 181 + 45 226

2006 169 + 42 211

2007 151 + 36 187

2008 130 + 33 163

2009 150 + 35 185

2010 160 + 30 190

2011 160 + 30 190 (skattad siffra)

2012 150+ 32 182

2013 150+33 183

2014 150+33 183

Målsättningen för år 2015 kan sammanfattas på följande koncentrerade sätt:

 1. fortsatt varierat programutbud. En föreläsning bör om möjligt kopplas till årsboken
 2. fortsatt arbete med att rekrytera nya medlemmar
 3. distribuera årsboken till medlemmarna
 4. även om vi är nöjda med föreläsningslokalen i Svenska Migrationscentret, bör vi arbeta vidare med att finna en mindre lokal, där vi kan ordna servering i egen regi och en större lokal för mer publikdragande föreläsningar
 5. ytterligare förbättra informationen på hemsidan och kontakterna med universitetet
 6. fortsätta arbetet att informera de medlemmar som har e-postadress om vår verksamhet
  och om andra intressanta föreläsningar i Karlstad
 7. deltaga i Värmländsk Bokmässa hösten 2015
 8. hösten 2015 genomföra projektet ”Vad är bildning?”
 9. under året etablera föreningen på Facebook
Karlstads Humanistiska Förening 2015-01-15
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR FÖR ÅR 2014
SAMT BUDGET FÖR ÅR 2015
Resultaträkning 31 dec 2014 Budget 2015
Bidrag, Karlstads kommun 1 300 1 300
Bidrag, Svenska Humanistiska Förbundet 600 600
Medlemsavgifter 22 200 23 000
Försäljning (förtäring) 2 226 5 700
Försäljning (bokmässa) 540 500
Summa intäkter 26 866 31 100
Lokalhyra -2 600 -6 600
Gåvor -1 850 -3 600
Medlemsavgift SHF (årsbok) -10 500 -10 500
Förtäring -3 725 -7 260
Porto -690 -700
Resor -725 -800
Övrigt 0 0
Bankavgifter -1 076 -1 100
Summa kostnader -21 166 -30 560
Nettoresultat 5 700 540
Prognos
Balansräkning 1 jan 2014 31 dec 2014 31 dec 2015
Kassa 0 0 0
Plusgiro 11 084 16 784 18 184
Summa tillgångar 11 084 16 784 18 184
Skulder 0 0 0
Eget kapital 11 084 11 084 16 784
Årets över/underskott 5 700 540
Summa skulder och eget kapital 11 084 16 784 17 324
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s