Årsmöte 2016

KALLELSE till ordinarie årsmöte
onsdagen den 9 mars 2016 kl 18.30
Lokal: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1

Omedelbart efter årsmötet föreläser Monica Hilding om sin bok ”Falun – Shanghai T/R. Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst”.
Smörgås och kaffe/te 50 kr

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:

1.  Öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4.  Fråga om stadgeenlig kallelse
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 inkl bokslut för 2015
6.  Revisionsberättelse
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015
8.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2016
9.  Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och aktiv
studerande för 2017
10. Förslag till stadgeändring
11. Val av ordförande och styrelseledamöter
12. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram
till nästa årsmöte
13. Val för ett år av valberedning på tre personer för tiden fram till nästa
årsmöte
14. Riksförbundsfrågor
15. Övriga frågor
16. Avslutning
Kommentar till föredragningslistan
4.   Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid, nämligen
den 23 februari.
Övriga har kallats per brev.
5.   Verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 bifogas.
6.   Revisionsberättelse föredras vid årsmötet.
8.   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 bifogas.
9.   Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2017 blir 150 kr för enskild medlem
och 200 kr för familj.
För aktiv studerande under 25 år halv avgift (oförändrat).
10. Styrelsen föreslår att stadgarnas text att styrelsen består av sju leda-
möter ändras till sju-nio ledamöter. Två tredjedels majoritet krävs för beslut.
11. Valberedningen föreslår till ordförande Kjell Fredriksson, ett år, till övriga
ledamöter på två
förelås Carlgöran Holm, Stina Lundström, Ulla Rydberg(omval)
och Camilla Kylin (nyval). Kristin Mikalsen föreslås väljas på ett år. Thomas Blom,
Fredrik Holm och Mona Lindner är valda till t.o.m. 2016.
12.  Valberedningen föreslår som revisorer Jan-Olof Seveborg (omval)
och Lars Wallin (nyval).
13.  Valberedningen har bestått av Martin Edman och Torbjörn Eriksson.

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING
STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JANUARI 2015 – 31 DECEMBER 2015

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande Kjell Fredriksson
Vice ordförande Thomas Blom
Skattmästare Fredrik Holm
Sekreterare Carlgöran Holm
Övriga ledamöter Mona Lindner, Stina Lundström
och Ulla Rydberg
Revisorer har under året varit Jan-Olof Seveborg med Lars Wallin.
Per Bredberg, som valdes av årsmötet, har avlidit under året..
Valberedningen har under året bestått av Martin Edman och
Torbjörn Eriksson.

Föreläsningar och studiebesök

Följande program har hållits under verksamhetsåret:
12 feb. Linda Strand Lundberg: Bland kvacksalvare och nättroll
26 mars Anders Holm: En kväll med Piraten
28 april Lars Wallin: Retorik från Aristoteles till Obama
19 maj Claes Wallenius: Människans illusoriska rationalitet
2 nov. Läslustekväll
5 dec. Bildningsdagen
Läslustekvällen var ett försök att återuppliva minnen från det
populära tv-programmet ”Läslustan”. Styrelsens sju ledamöter
presenterade tre lästips vardera, alltså 21 lästips sammanlagt.
Bildningsdagen var tänkt att vara en av våra största program-
satsningar någonsin. Här kunde vi utnyttja de möjligheter, som
samarbetet med Folkuniversitetet gav. Fyra föreläsare skulle
ge sin syn på vad bildning är, nämligen Bernt Gustavsson,
Sven-Eric Liedman, Jan-Sture Karlsson och Ebba Witt- Brattström.
Vidare skulle Kammarkören inleda dagen och P.O. Davidsson
hålla en föreläsning om äldre musikinstrument.
Tyvärr drabbades vi av stormen Helga och dess konsekvenser
för tågtrafiken. Av de fyra föreläsarna var det bara Bernt Gustavsson
som tog sig till Karlstad denna dag. De övriga tre tvingades lämna
återbud. Av heldagen blev det en halvdag med Kammarkören,
Bernt Gustavsson och P.O. Davidsson. Ett i och för sig lyckat
arrangemang, men inte den stora bildningsdag som planerats.
Samtliga föreläsningar har varit välbesökta.
Föreläsningarna i Svenska Migrationscentret har
avslutats med eftersits i trevliga former.
Under året har vi genomfört två studiebesök.
12 okt. Hagaborgsskolan i samarbete med Föreningen Hållbart
byggande i Värmland, som också är en del av Inter-Reg-projektet
Eco-Inside
20 okt. Katolska kyrkan, Vår Fru av Rosenkransens katolska
församling, där kyrkoherde Martin Ferenc berättade och visade
oss runt i de nya lokalerna

3. Lokalfrågan
Vår föreläsningslokal Svenska Migrationscentrets stora sal fungerar bra
och har ett utmärkt läge.

4. Medlemsantalet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 135 fullbetalande +
29 familjemedlemmar. Vår Medlemsutveckling oroar. Storas insatser
kommer att krävas under kommande år för att behålla våra medlemmar
och rekrytera nya.

5 Medlemsinformation
Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna får en god information om
vad som sker i Karlstad. Det gäller naturligtvis våra egna föreläsningar
och andra för humanister intressanta program med andra arrangörer.
Det är också viktigt att medlemmar som inte aktivt deltar i föreläsnings-
verksamheten får veta vad som sker inom vår förening. Styrelsen har därför
sänt ut flera gruppmail under verksamhetsåret om aktuella föreläsningar.
Under året har arbetet intensifierats att få e-postadresser till våra
medlemmar så att information om aktuella föreläsningar i Karlstad kan
skickas digitalt . Vid verksamhetsårets slut har vi endast tio medlemmar,
som inte är registrerade i vårt gruppmailsregister.

6. Hemsidan
Under året har vi fortsatt arbetet med vår egen hemsida
www.humanistiska.wordpress.com,
som lades ut till medlemmarna 2010.
Birgitta Nordström svarar för att sidan hålls aktuell.

7. Ekonomi
Årets resultat är ett underskott på XXX kr. Vid utgången av 2015 är det
egna kapitalet XXXXX kr . I övrigt hänvisas till separat bokslut.
Av medlemsavgiften går knappt halva beloppet till förbundet,
vilket å andra sidan inbegriper den årsbok, som i bokhandeln kostar
nästan 300 kr. Föreningen har hittills haft mycket små kostnader för
sina föreläsare, som i regel hämtats från närmiljön. Om verksamheten
ska utvecklas med föreläsare från andra orter och med anspråk på
arvode, kommer föreningen att behöva söka ett samarbete med andra
aktörer. Det är därför med stor tillfredsställelse som vi noterar att vår
förening under året har tecknat ett samarbetsavtal med Folkuniversitetet,
som ger oss bättre möjligheter att kunna engagera föreläsare med
akademisk
kompetens.

8. Riksförbundet
Karlstads Humanistiska Förening representerades inte vid riksförbundets
årsmöte den 28 februari 2015 i Skara.

9. Årsboken 2015
Årets medlemsbok Vid avantgardets korsvägar: om Ivan Aksionov och
den ryska modernismen är författad av Lars Kleberg och utgiven av
Natur & kultur (248 s.) Boken har fått mycket fina lovord i pressen.
Aksionov, en av det ryska avantgardets fixstjärnor, är idag knappt
ihågkommen. Klebergs bok är mycket mer än ett porträtt av
Aksionov,
den är en fascinerande berättelse om en revolutionerande
kulturepok i Moskva.

10. Deltagande i Värmländsk Bokmässa
Vår förening deltog i år för nionde gången i Värmländsk Bokmässa,
i år på Karlstad CCC den 27-28 november. Vårt mässdeltagande blev
framgångsrikt. Vi delade ut 29 årsböcker. Många mässbesökare tog
vår rekryteringsfolder. Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet
för både
medlemmar och mässbesökare.

11. Tack
Karlstads Humanistiska Förening tackar Karlstads kommun och
Svenska
humanistiska förbundet för ekonomiskt bidrag under året.
Vi tackar
Folkuniversitetet för stöd vid planering och genomförande
av Bildningsdagen.
Vi tackar Svenska Migrationscentret, för fint samarbete vid våra program.
Våra föreläsare tackar vi för att de så positivt ställt upp för oss.

Till sist tackar vi våra medlemmar för stöd och uppmuntran.

STYRELSEN

Förslag till verksamhetsplan för 2016

Medlemsutvecklingen de senaste åren (medlemmar + familjemedlemmar):

1992-93 151 + 46 197
1993-94 160 + 45 205
1994-95 151 + 40 191
1995-96 125 + 35 160
1996-97 115 + 35 150
1997-98 105 + 32 137
1998-99 114 + 32 146
1999-2000 140 + 37 177
2000-2001 135 + 40 175

2001-2002     149 + 40   189

2003                 155 + 44    199

2004                 155 + 44    199

2005                 181 + 45    226

2006                 169 + 42   211

2007                 151 + 36    187

2008                 130 + 33    163

2009                 150 + 35    185

2010                  160 + 30   190

2011                   160 + 30   190 (skattad siffra)

2012                  150+ 32     182

2013                   150+33      183

2014                   150+33     183

2015                    135+29    164

Målsättningen för år 2016 kan sammanfattas på följande
koncentrerade sätt:

  1. fortsatt varierat programutbud. En föreläsning bör om möjligt kopplas till årsboken
  2. fortsatt arbete med att rekrytera nya medlemmar
  3. distribuera årsboken till medlemmarna
  4. även om vi är nöjda med föreläsningslokalen i Svenska Migrationscentret, bör vi arbeta vidare med att finna en mindre lokal, där vi kan ordna servering i egen regi och en större lokal för mer publikdragande föreläsningar
  5. ytterligare förbättra informationen på hemsidan och via Facebook
  6. förbättra kontakterna med universitetet
  7. fortsätta arbetet att informera de medlemmar som har e-postadress om vår verksamhet och om andra intressanta föreläsningar i Karlstad
  8. deltaga i Värmländsk Bokmässa hösten 2016
  9. fortsätta arbetet med projektet ”Vad är bildning?”

Karlstads Humanistiska Förening 2016-02-14

                                                       Budget
Resultaträkning         2015                2016 

Bidrag                        300                  1 300

Medlemsavgifter   20 100                19 000

Försäljning              7 280                 7 000

Summa intäkter     28 680               27 300

Lokalhyra              -5 300                -6 600

Gåvor                    -2 200                 -3 600

Årsbok                  -9 450                 -8 750

Förtäring               -6 090                 -6 600

Porto                       -210                     -200

Resor                           0                          0 

Övrigt                  -4 500                         0

Bankavgifter        -1 128                 -1 100

Summa
kostnader            -28 878                -26 850

Nettoresultat           -198                      450

Balansräkning           1 jan               31 dec

Kassa                          0                       300

Plusgiro             16 729                   16 231

Summa
tillgångar            16 729                  16 531

Skulder                        0                          0

Eget kapital        16 729                 16 729

Årets över/underskott -198

Summa skulder
och
eget kapital        16 729                 16 531

 

 

 

 

Annonser