Årsmöte 2017

KALLELSE till ordinarie årsmöte

tisdagen den 21 februari 2017 kl 18.30

Lokal: Residenstorget 1, Karlstad

Omedelbart efter årsmötet berättar Kjell Fredriksson minnen från hösten 1967, när

Universitetsfilialen startade sin verksamhet och Karlstad studentkår bildades. Hur ser det ut nu 50 år senare? Flera olika personer, Bo Hidén, Curt Räftegård, Tomas Blom och Lena Fries kommer att ge sin bild. Säkert kommer många av årsmötesdeltagarna att berätta sina minnen.

Smörgås och kaffe/te 60 kr

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:

1. Öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om stadgeenlig kallelse

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 inkl bokslut för 2016

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2017

9. Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och aktiv studerande för 2018

10. Förslag till stadgeändring

11. Val av ordförande och styrelseledamöter

12. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte

13. Val för ett år av valberedning på tre personer för tiden fram till nästa årsmöte

14. Riksförbundsfrågor

15. Övriga frågor

16. Avslutning

Kommentar till föredragningslistan

4. Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid, nämligen den 5 februari. Övriga har kallats per brev den 5 februari.

5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 bifogas.

6. Revisionsberättelsen föredras vid årsmötet.

8. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 bifogas.

9. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2018 blir 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. För aktiv studerande under 25 år halv avgift (oförändrat).

10. Styrelsens förslag redovisas i särskild skrivelse. Två tredjedels majoritet krävs för beslut.

11-12 Valberedningens förslag redovisas separat

13. Valberedningen har bestått av Martin Edman och Torbjörn Eriksson

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING

STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR TIDEN

1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016

1. Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Kjell Fredriksson

Vice ordförande Thomas Blom

Skattmästare Fredrik Holm

Sekreterare Carlgöran Holm

Övriga ledamöter Camilla Kylin

Mona Lindner

Stina Lundström

Kristin Mikalsen

Ulla Rydberg

Revisorer har under året varit Jan-Olof Seveborg och Lars Wallin.

Valberedningen har under året bestått av Martin Edman och Torbjörn Eriksson.

2. Föreläsningar

Följande program har hållits under verksamhetsåret:

9 mars Monica Hilding, Falun-Shanghai T/R. Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst

28 april Lars Wallin, Påskupproret i Dublin 1916

2 juni Kjell Fredriksson, Stadsvandring i Karlstad

11 okt. Henrik Barvå, Hans Lödén och Kristin Mikalsen, Inför presidentvalet i USA

25 okt. Carlgöran Holm, Denis Diderot och den stora franska encyklopedin

7 nov. Jan Stolpe, Översättarens viktiga roll i kulturlivet

29 nov. Hans-Olof Boström, Carl Larssons Midvinterblot

29 dec Carlgöran Holm, Denis i repris (se ovan 25 oktober)

.

Samtliga föreläsningar, utom den 29 december, har ägt rum i Svenska Migrationscentrets lokaler.

Föreläsningen den 29 december ägde rum i Hörsalen på Värmlands Museum.

Samtliga föreläsningar har varit välbesökta. Föreläsningarna i Svenska Migrationscentret har

avslutats med eftersits i trevliga former.

Det var andra gången vi hade en föreläsning inför presidentvalet i USA. Den drog en mycket stor

publik. I anslutning till föredragen genomförde vi en tipstävling om vem som skulle vinna valet.

37 deltog, varav 35 tippade Clinton, 1 Pence och 1 Trump! Många såg det redan som en tradition

att vi ska anordna en sådan kväll 2020!

För andra gången anordnade vi i år en s.k. mellandagsföreläsning den 29 december. Den blev

mycket uppskattad av både våra medlemmar, övrig publik och medarrangören Värmlands

Museum och Museiföreningen. Det talades redan om tradition och vi har redan bokat in hörsalen

för den 29 dec. 2017 för en ny mellandagsföreläsning!

3. Lokalfrågan

Vår föreläsningslokal Svenska Migrationscentrets stora sal, numera Residenstorget 1, har fungerat bra och har ett utmärkt läge.

4. Medlemsantalet

Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut: 133 fullbetalande + 3 fria + 29 familjemedlemmar.

5. Medlemsinformation

Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna får en god information om vad som sker i Karlstad. Det gäller naturligtvis våra egna föreläsningar och andra för humanister intressanta program med andra arrangörer. Det är också viktigt att medlemmar som inte aktivt deltar i föreläsnings-verksamheten får veta vad som sker inom vår förening. Styrelsen har därför sänt ut flera gruppmail under verksamhetsåret om aktuella föreläsningar. Vid verksamhetsårets slut har vi endast tio medlemmar, som inte är registrerade i vårt gruppmailsregister.

6. Hemsidan

Under året har vi fortsatt arbetet med vår egen hemsida http://www.humanistiska.wordpress.com,

som lades ut till medlemmarna 2010. Birgitta Nordström svarar för att sidan hålls aktuell.

7. Ekonomi

Årets resultat är ett överskott på 238 kr. Vid utgången av 2016 är det egna kapitalet 16 769

kr . I övrigt hänvisas till separat bokslut.

Av medlemsavgiften går knappt halva beloppet till förbundet, vilket å andra sidan inbegriper den årsbok, som i bokhandeln kostar nästan 300 kr. Föreningen har hittills haft mycket små kostnader för sina föreläsare, som i regel hämtats från närmiljön. Om verksamheten ska utvecklas med föreläsare från andra orter och med anspråk på arvode, kommer föreningen att behöva söka ett samarbete med andra aktörer.

Det är därför med stor tillfredsställelse som vi noterar att vår förening 2015 har tecknat ett samarbetsavtal med Folkuniversitetet, som ger oss bättre möjligheter att kunna engagera föreläsare med akademisk kompetens.

Noterbart är att vi efter 116 år blivit registrerade på riktigt hos Skatteverket och tilldelats ett organisationsnummer (802502-6298), vilket nu också införs i våra stadgar. Därmed har vi nu också tillgång till ett fungerande bankkonto.

Genom vårt samarbetsavtal med Folkuniversitetet får vi ett ekonomiskt stöd för varje föreläsning.

8. Riksförbundet

Karlstads Humanistiska Förening representerades inte vid riksförbundets årsmöte den 5 mars 2016 i Stockholm.

9. Årsboken 2016

Årets medlemsbok har titeln Renässanshumanismens födelse och är skriven

av Anders Bergman, som är en ung litteraturvetare, numera verksam i

förlagsbranschen. Han gav 2012 ut Petrarca och litteraturen.

Nu senast har han varit medförfattare till 356 dagar.

Utdrag ur kända och okända dagböcker, utgiven 2015.

10. Deltagande i Värmlands Bokfestival

Vår förening deltog i år för tionde gången i Värmländsk Bokmässa, i år omdöpt till Värmlands Bokfestival den 18-19 november.

Vårt mässdeltagande blev framgångrikt. Vi fick 8 nya medlemmar och vi delade ut 12 årsböcker. Många mässbesökare tog vårt rekryteringsblad. Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet för många, både medlemmar och mässbesökare.

11. Tack

Karlstads Humanistiska Förening tackar Karlstads kommun och Svenska humanistiska förbundet för ekonomiskt bidrag. Vi tackar Folkuniversitetet för stöd för vår verksamhet under året. Vi tackar Svenska Migrationscentret för fint samarbete vid våra program. Vi tackar också Värmlands Museum och Museiföreningen för fint samarbete i samband med mellandagsföreläsningen om Diderot. I det sammanhanget vill vi också tacka Karlstads stadsbibliotek för att vi fick låna ett visningsexemplar av encyklopedien ur Stiftsbibliotekets samling. Våra föreläsare tackar vi för att de så positivt ställt upp för oss. Till sist tackar vi våra medlemmar för stöd och uppmuntran.

STYRELSEN

Förslag till verksamhetsplan för 2017

Medlemsutvecklingen de senaste åren (medlemmar + familjemedlemmar):

1992-93 151 + 46 197
1993-94 160 + 45 205
1994-95 151 + 40 191
1995-96 125 + 35 160
1996-97 115 + 35 150
1997-98 105 + 32 137
1998-99 114 + 32 146
1999-2000 140 + 37 177
2000-2001 135 + 40 175

2001-2002     149 + 40   189

2003                 155 + 44    199

2004                 155 + 44    199

2005                 181 + 45    226

2006                 169 + 42   211

2007                 151 + 36    187

2008                 130 + 33    163

2009                 150 + 35    185

2010                  160 + 30   190

2011                   160 + 30   190 (skattad siffra)

2012                  150+ 32     182

2013                   150+33      183

2014                   150+33     183

2015                    135+29    164

2016                 136+29   165

Målsättningen för år 2017 kan sammanfattas på följande koncentrerade sätt:

1. fortsatt varierat programutbud., varav en mellandagsföreläsning och ett läslusteprogram.

2. fortsatt arbete med att rekrytera nya medlemmar

3. distribuera årsboken till medlemmarna

4. även om vi är nöjda med föreläsningslokalen i Residenstorget 1, bör vi arbeta vidare med att finna en mindre lokal, där vi kan ordna servering i egen regi och en större lokal för mer publikdragande föreläsningar

5. ytterligare förbättra informationen på hemsidan och via Facebook

6. förbättra kontakterna med universitetet

7. fortsätta arbetet att informera de medlemmar som har e-postadress om vår verksamhet och om andra intressanta föreläsningar i Karlstad

8. deltaga i Värmlands Bokfestival hösten 2017

9. fortsätta arbetet med projektet ”Vad är bildning?”

Karlstads Humanistiska Förening 2017-02-02

Karlstads Humanistiska Förening 2017-02-02

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR FÖR ÅR 2016

 

Resultaträkning Budget 2017
Bidrag 4900 6100
Medlemsavgifter 19900 19000
Försäljning 5425 6000
Summa intäkter

 

30225 31100
Lokalhyra -6688 -8000
Gåvor -3129 -4000
Årsbok -7000 -7000
Förtäring -7145 -7000
Porto -556 -300
Resor -1905 -1000
Övrigt -2619 -2000
Bankavgifter -945 -1300
Summa kostnader

 

-29987 -30600
Nettoresultat

 

238 500
Balansräkning 01-01-01 31-12-01
Kassa 300 300
Plusgiro 16231 12869
Fordringar 0 3600
Summa tillgångar

 

16531 16769
Skulder 0 0
Eget kapital 16531 16531
Årets över/underskott

 

238
Summa skulder och eget kapital 16531 16769

Styrelsens förslag till komplettering och ändringar

av föreningens stadgar

Vi bör komplettera stadgarna med vårt organisationsnummer 802502-6298.

I §2 bör sista avsnittet ändras så att det får följande lydelse:

Antalet föreläsningar bör vara minst fyra under verksamhetsåret varav

minst två under vårterminen och minst två under höstterminen.

I §8 ska meningen ”fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem

för verksamhetsåret” ändras till ”fastställande av årsavgift och avgift för

familjemedlem för nästföljande verksamhetsår”.

I §10 ändras sista meningen så den får följande lydelse

Protokoll justeras av ordföranden och av en styrelseledamot”.

Notera att för stadgeändring gäller följande: Ändring av dessa stadgar kan

endast beslutas av årsmötet och under förutsättning att minst två tredjedelar

av de närvarande är om beslutet ense.

Kommentar: Styrelsen har diskuterat om vi skulle ändra stadgarnas

skattmästare” till ”kassör”, men tycker att vi kan behålla ”skattmästare”.

Styrelsens förslag till komplettering och ändringar

av föreningens stadgar

Vi bör komplettera stadgarna med vårt organisationsnummer 802502-6298.

I §2 bör sista avsnittet ändras så att det får följande lydelse:

Antalet föreläsningar bör vara minst fyra under verksamhetsåret varav

minst två under vårterminen och minst två under höstterminen.

I §8 ska meningen ”fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem

för verksamhetsåret” ändras till ”fastställande av årsavgift och avgift för

familjemedlem för nästföljande verksamhetsår”.

I §10 ändras sista meningen så den får följande lydelse

Protokoll justeras av ordföranden och av en styrelseledamot”.

Notera att för stadgeändring gäller följande: Ändring av dessa stadgar kan

endast beslutas av årsmötet och under förutsättning att minst två tredjedelar

av de närvarande är om beslutet ense.

Kommentar: Styrelsen har diskuterat om vi skulle ändra stadgarnas

skattmästare” till ”kassör”, men tycker att vi kan behålla ”skattmästare”.

Kort presentation av föreslagna ledamöter 2017

Curt Räftegård

är sedan ett par år pensionerad från lång verk-

samhet vid Karlstads universitet. Han fick sin

akademiska grundutbildning redan vid dåvarande

universitetsfilialen på 1970-talet. Han är docent i

statsvetenskap och inriktade sig i sin undervisning och

forskning på bland annat demokrati-, språk- och

organisationsfrågor. Från 2008 har han framför allt

jobbat med ledningsuppdrag, först som dekan vid

fakulteten för samhälls- och livsvetenskap, sedan som

vicerektor med ansvar för kvalitetsutveckling.

Anette Carlsson

är född på 1960-talet i Kristinehamn,

uppvuxen på Skoghall och numera bosatt i Karlstad.

Anette är utbildad systemvetare och jobbade under

1990-talet som IT-konsult. Hon arbetar sedan 2004 på

Stadsbiblioteket i Karlstad som IT- och biblioteksassistent

med ansvar för bibliotekssystemen och

återlämningsmaskinen. Hon har genomgått arkivariekurser

samt siktar även på en masterexamen i historia.

Anette har ett tioårigt engagemang i Värmlands

Släktforskarförening samt några års engagemang i

Sveriges Släktforskarförbund.

Anette gav ut en lokalhistorisk bok 2015 som handlar om

Väse allmänning.

Anette är ständigt kunskapssökande och har ett påtagligt

kunskapssug.

Karlstads Humanistiska Förening

Valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse m fl vid årsmötet 2017

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande

mandatperiod ska bestå av ordförande jämte åtta ledamöter.

Val av ordförande till årsmötet 2019

* Carlgöran Holm, nyval

Val av fyra ledamöter i styrelsen till årsmötet 2019

* Thomas Blom, vice ordförande, omval

* Fredrik Holm, skattmästare, omval,

* Mona Lindner, ledamot, omval.

* Curt Räftegård, nyval, föreslagen sekreterare

Det noteras att ledamoten Camilla Kylin, vald fram till årsmötet 2018,

av personliga skäl avsagt sig fortsatt ledamotskap.

Fyllnadsval på ett år fram till årsmötet 2018:

* Kristin Mikalsen, ledamot, omval

Val av en ledamot på ett år fram till årsmötet 2018:

* Anette Carlsson, ledamot, nyval

Kvarvarande ledamöter i styrelsen till 2018 års årsmöte:

* Stina Lundström och Ulla Rydberg

Val av revisorer till 2018 års årsmöte:

* Jan-Olof Seveborg, sammankallande revisor, omval

* Lars Wallin, revisor, omval

Valberedningen 2017-01-16/25

Martin Edman Torbjörn Eriksson

 

Annonser