Kallelse till årsmöte 2018

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018 kl 18.00

Lokal: Residenstorget 1, Karlstad

Ca kl 18.30 vidtar föreläsningen Journalism, fake news och ledare, där Peter Franke ger sin personliga bild av Värmlands moderna historia utifrån sina 16 år som ledarskribent och chefredaktör för Värmlands Folkblad.

Smörgås och kaffe/te 60 kr

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:

1. Öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om stadgeenlig kallelse

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 inkl bokslut för 2016

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2017

9. Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och aktiv studerande för 2018

10. Förslag till stadgeändring

11. Val av ordförande och styrelseledamöter

12. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte

13. Val för ett år av valberedning på tre personer för tiden fram till nästa årsmöte

14. Riksförbundsfrågor

15. Övriga frågor

16. Avslutning

Kommentar till föredragningslistan

4. Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid, nämligen den 5 februari. Övriga har kallats per brev den 5 februari.

5. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 bifogas.

6. Revisionsberättelsen föredras vid årsmötet.

8. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 bifogas.

9. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2018 blir 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. För aktiv studerande under 25 år halv avgift (oförändrat).

10. Styrelsens förslag redovisas i särskild skrivelse. Två tredjedels majoritet krävs för beslut.

11-12 Valberedningens förslag redovisas separat

13. Valberedningen har bestått av Martin Edman och Torbjörn Eriksson

 

Annonser