Årsmöte 2013

KALLELSE till ordinarie årsmöte

måndagen den 18 februari 2013 kl 18.30

Lokal: Sverige Amerika Centret, Residenstorget 1

Omedelbart efter årsmötet föreläser Thomas Blom om Framtidens turism.

Han är docent i kulturgeografi men också verksam som prorektor och biblioteksdirektör
vid Karlstads universitet. Blom har forskningsmässigt fokuserat på trendinriktade turistnischer.
Morbidturism och sakral turism
är några benämningar som han myntat i syfte att begreppsgöra
några av
dagens turismtrender.

Smörgås och kaffe/te 40 kr. Ett glas vin rött/vitt 40 kr.
Öl 40 kr, Loka/lättöl 10 kr. 

Enligt stadgarna skall följande ärenden förekomma vid årsmötet:

1.Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om stadgeenlig kallelse
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 inkl bokslut
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2013
9.   Fastställande av årsavgift och avgift för familjemedlem och
aktiv studerande för 2013
10. Val av styrelseledamöter
11. Val för ett år av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val för ett år av valberedning på tre personer
13.  Riksförbundsfrågor
14.  Övriga frågor
15. Avslutning

Kommentar till föredragningslistan
4. Kallelse per gruppmail har gått ut i stadgeenlig tid, nämligen den 29 januari.
  Övriga har kallats per brev den 3 februari
5. Verksamhetsberättelse och bokslut bifogas.
6. Revisionsberättelse föredras vid årsmötet.
8. Förslag till verksamhetsplan och budget bifogas.
9    Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2013 blir 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. För aktiv studerande under 25 år halv avgift.
10.Bo Hidén och Torbjörn Sjöqvist har avböjt omval. Valberedningen föreslår
till ny vice ordförande Thomas Blom, till kassör Fredrik Holm (omval) och till
ny ledamot Monica Sjögren-Nordgren. Valen avser två år. Till ny ledamot efter
Thomas Blom, fyllnadsval på ett år, föreslås Peter Lindner.
11 Valberedningen föreslår omval av revisorerna Per Bredberg och
Jan-Olof Seveborg.Till ny revisorssuppleant föreslås Lars Wallin.
12 Valberedningen har bestått av Mona Lindner(sammankallande),
Gunnar Byström
och Marianne Bävman. Marianne Bävman avböjer omval.
13 Styrelsen föreslår att ordföranden representerar vår förening vid riksförbundets årsmöte i Göteborg den 2 mars 2013.

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING
STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JANUARI 2012 – 31 DECEMBER 2012

1. Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande: Kjell Fredriksson
Vice ordförande: Bo Hidén
Skattmästare: Fredrik Holm
Sekreterare: Carlgöran Holm
Övriga ledamöter: Thomas Blom, Stina Lundström och Torbjörn Sjöqvist.
Revisorer har under året varit Per Bredberg och Jan-Olof Seveborg med
Sven Maechel  som suppleant.
Valberedningen har under året bestått av Mona Lindner
(sammankallande), 
Gunnar Byström och Marianne Bävman.

2.  Föreläsningar

Följande program har hållits under verksamhetsåret:
5 mars: Katarina Schough: Hyperboré – föreställningen om Sveriges plats i världen
3 april: Åsa Bergenheim: Den liderliga häxan.
5 nov: USA-kväll med Hans Lödén, Erik Gustavsson och Kristin Mikalsen.
Moderator: Kjell Fredriksson. Kvällen ägnades åt frågor inför presidentvalet och det nordamerikanska inbördeskriget. Tipstävling anordnades om vem som skulle vinna presidentvalet. Samtliga deltagare, 28 personer tippade Obama. Erik Gustavsson berättade om slaget vid Hampton Roads den 4 mars 1862.
10 nov: Kjell Fredriksson: Karlstad 1912 med utblickar mot världen. Föreläsningen ingick i Arkivens dag 2012.
14 nov: Erik Bengtson: ”Det låg en stad vid Clara Elf”. Därefter samtalade han och Kjell Fredriksson om hans övriga författarskap.
28 nov: Kjell Fredriksson: 1912 – Världen, Sverige, Karlstad. Föreläsningen var ett samarrangemang med Värmlands Museum och Nätverket Karlstads 1900-talshistoria.
Samtliga föreläsningar har varit välbesökta, 25-50 åhörare. Föreläsningarna i Sverige Amerika
Centret har avslutats med eftersits i trevliga former.

3.  Lokalfrågan

Vår nya föreläsningslokal Sverige Amerika  Centrets stora sal fungerar bra och har ett utmärkt läge.Vi hoppas att vi nu funnit en föreläsningslokal, som vi kan ha glädje av framöver.      

4.   Medlemsantalet

Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 150 fullbetalande  och
32 familjemedlemmar.

5. Medlemsinformation

Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna får en god information om vad som sker i Karlstad. Det gäller naturligtvis våra egna föreläsningar och andra för humanister intressanta program med andra arrangörer. Det är också viktigt att medlemmar som inte aktivt deltar i föreläsnings-verksamheten får veta vad som sker inom vår förening. Styrelsen har därför givit ut flera medlemsblad/medlemsbrev under verksamhetsåret och ett flertal gruppmail om aktuella föreläsningar. Under året har arbetet intensifierats att få e-postadresser till våra medlemmar så att medlemsblad och information om aktuella föreläsningar i Karlstad kan skickas digitalt . Vid verksamhetsårets slut har vi cirka 140 av våra medlemmar registrerade i vårt gruppmailsregister.

6. Hemsidan

Under året har vi fortsatt arbetet med vår egen hemsida www.humanistiska.wordpress.com,
som lades ut till medlemmarna  2010.
Det är Birgitta Nordström som har gjort allt arbete och som svarar för att sidan hålls aktuell.

7. Ekonomi

Under 2012 har medlemmarna betalt för både 2011 o0ch 2012 och i vissa fall även för 2013. Visst bortfall av medlemmar har vi noterat, men det rör sig om dem som tidigare varit relativt passiva. Under året har kassören lagt ner ett stort arbete på att modernisera medlemsregistret, något som vi kommer att ha stor nytta av under kommande år.

Årets verksamhet har inneburit ett överskott på knappt 4 000 kr. Till detta kan föras medlems-avgifter för 2011 i efterskott och för 2013 i förskott på ca 11 000 kr, vilket ger ett totalt överskott på ca 15 000 kr.

Av medlemsavgiften går knappt halva beloppet till förbundet, vilket å andra sidan inbegriper den årsbok, som i bokhandeln kostar nästan 300 kr. Föreningen har hittills haft mycket små kostnader för sina föreläsare, som i regel hämtats från närmiljön. Om verksamheten ska utvecklas med föreläsare från andra orter och med anspråk på arvode, kommer föreningen att behöva söka ett samarbete med andra aktörer. Diskussioner om detta har förts inom styrelsen.

8. Riksförbundet

Karlstads Humanistiska Förening representerades vid riksförbundets årsmöte den 3 mars 2012  i Göteborg av ordföranden Kjell Fredriksson.

9.  Årsboken 2012

Årets medlemsbok, Evert Taubes värld är skriven av litteraturvetaren David Anthin. Han har disputerat på Taubes diktning och har producerat den uppmärksammade Taubeutställningen på Liseberg. Boken är utgiven på Atlantis förlag.    

10. Deltagande i Värmländsk Bokmässa

Vår förening deltog i år för sjätte gången i Värmländsk Bokmässa på Värmlands Museum den 16-18 november. Vårt mässdeltagande blev en stor succé. Vi fick 9 nya medlemmar, sålde gamla årsböcker för 220 kr och delade ut 72 årsböcker. Många mässbesökare tog vår rekryteringsfolder. Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet för både medlemmar och mässbesökare.

11.   Tack

Karlstads Humanistiska Förening tackar Karlstads kommun och Svenska humanistiska förbundet för ekonomiskt bidrag under året. Vi tackar Sverige Amerika Centret, Arkivcentrum och Värmlands Museum för fint samarbete vid våra program.  Våra föreläsare tackar vi för att de så positivt ställt upp för oss. Till sist tackar vi våra medlemmar för stöd och uppmuntran.

STYRELSEN

Karlstads Humanistiska förening

Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01-12-31

Resultaträkning

Intäkter
Bidrag

2.400

Medlemsavgifter 2011-2012

30.800

Försäljning

6.071

Förinbetalda medlemsavgifter 2013

2.750

Summa 42.021
Kostnader
Lokalhyra

5.600

Gåvor till föreläsare

2.949

Årsbok

8.750

Förtäring

6.090

Porto

1.140

Resekostnader (SHF årsmöte)

521

Övrigt (Tryckeri)

625

Bankavgifter

1.119

Återbetalning av skuld från 2011

1.170

2013 års medlemsavgifter

2.750

Summa

30.714

Verksamhetetens resultat

11.307

Årets resultat

11.307

Balansräkning

Tillgångar

   2012

2011

Plusgiro 14.057 12.510
Eget kapital och skulder
Skuld

2.750

13.680

Årets resultat (eget kapital) 11.307

-1.170

Summa eget kapital och skulder 14.057 12.510

Förslag till verksamhetsplan för 2013

Medlemsutvecklingen de senaste åren

(medlemmar + familjemedlemmar):

År

Medl. + fam.medl.

Totalt antal

1992

151 + 46

197

1993

160 + 45

205

1994

151 + 40

191

1995

125 + 35

160

1996

115 + 35

150

1997

105 + 32

137

1999

114 + 32

146

2000

140 + 37

177

2001-02

135 + 40

175

2002

149 + 40

189

2003

155 + 44

199

2004

155 + 44

199

2005

181 + 45

226

2006

169 + 42

211

2007

151 + 36

187

2008

130 + 33

163

2009

150 + 35

185

2010

160 + 30

190

2011

160 + 30

190 (Skattad siffra)

2012

     150+ 32

182

Målsättningen för år 2013 kan sammanfattas på följande koncentrerade sätt:

1.  fortsatt varierat programutbud. En föreläsning bör om möjligt kopplas till årsboken

2.  fortsatt arbete med att rekrytera nya medlemmar

3.  distribuera årsboken till dem som inte själva hämtar ut den

4.  även om vi är nöjda med föreläsningslokalen i Sverige Amerika Centret, bör vi arbeta vidare med att finna en mindre lokal, där vi kan ordna servering i egen regi och en större lokal för mer publikdragande föreläsningar

5.  ytterligare förbättra informationen på hemsidan och kontakterna med universitetet

6.  fortsätta arbetet att informera de medlemmar som har e-postadress digitalt om förbundets verksamhet och om andra intressanta föreläsningar i Karlstad

7.  deltaga i bokmässan i november på Värmlands Museum

Förslag till budget 2013

Inkomster Utgifter
Medlemsavgifter

20000

Sv. Hum.Förbundet(årsbok)

10500

Bidrag Karlstads kommun

  1300

Föredrag,gåvor

  4000

Bidrag Förbundet

   700

Eftersits, servering

  6000

Servering

  6000

Hyra

  6000

Övr. intäkter

  1000

Porto, tryck m m

  1500

Diverse utgifter

  1000

SUMMA

29000

SUMMA

29000

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s